Chất lượng học tập giảm, giao tiếp xã hội kém, và bệnh tật là những ảnh hưởng phổ biến nhất của bệnh trầm cảm ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Nhưng tự tự mới