Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là vấn đề nhức nhối đối với toàn xã hội. Chưa bao giờ, vấn đề này lại được đề cập nhiều đến thế trên các diễn đàn,